Vedtekter for

MeiteMackens
Venner


FORMÅL

Vedlikeholde kameratskap på grunnlag av felles nordnorsk bakgrunn og oppvekst i Sørreisa kommune, samt dyrke en genuin interesse for kultur, natur, fiske og friluftsliv.

MEDLEMSKAP

1. Medlemskapskriterier:
A.
Medlemmene kreves å ha en ubestridt tilknytning til Sørreisa kommune. Det forventes at medlemmer i MeiteMackens Venner i enhver høvelig anledning taler varmt om denne naturskjønne bygd.
B.
Medlemmene forutsettes å ha interesse for kultur, natur, fiske og friluftsliv.
C.
Medlemmene må ha fått sin oppvekst preget av følgende personligheter: Hermod Finnset, Svein Hansen, Kåre Iversen eller lærere av samme format.
D.
Medlemmene må ha spesielle kunnskaper om postene i det offisielle programmet.
E.
Medlemskap begrenses til max. 6 personer.
F.
Damer utelukkes som medlemmer.
G.
I særskilte tilfeller kan familiepersoner som på grunn av alder ikke har mulighet for å tilfredsstille punkt C søke om medlemskap. En slik person har samme status og rettigheter som prøvemedlemmer. Søknad sendes generalsektretæren, og må begrunnes.

2. Prøvemedlemskap.
En person som sporadisk har deltatt på turer eller som ønsker å delta på den kommende turen får status som prøvemedlem. Et prøvemedlem kan søke generalsekretæren om ordinært medlemskap. Søkeren må imidlertid ha gjennomført en tur som prøvemedlem før søknaden endelig behandles. Dette for å gi et best mulig grunnlag for evaluering av søkeren ut fra de kriterier som er satt. Et prøvemedlem har anledning til å delta på turer, har forslagsrett, men ikke stemmerett i besluttende fora.

3. Minimum fysisk form , +/- 5 kilo fra trivselsvekt. På forespørsel må helseerklæring fremlegges for generalsekretær.

4. Det skal være plass til bikkje på turen.

TID OG STED

1. Utgangspunktet er en tur pr. år, med minimum 2 timers gangavstand fra bilvei.

2. Tidspunkt for turen; fortrinnsvis nærmeste helg opp til 15. august, med avreise torsdag, hjemreise søndag. Dersom ulike forhold skulle gjøre det aktuelt å endre på dette tidspunktet, må dette drøftes og avklares i det enkelte tilfelle.

3. Skriftlig informasjon om årets tur sendes senest 2 måneder før , dvs. ca 15 juni og med annonse i Troms Folkeblad. Brev om dette sendes ordinære medlemmer så vel som prøvemedlemmer.

4. Stedsvalg for årets tur er opp til generalsekretæren.

5. Avbud godtas kun skriftlig, minimum 3 uker før planlagt tur. Legeerklæring eller lignende godkjennes. Øvrige fraværsgrunner vil bli diskutert blant de øvrige medlemmer og eventuelt forkastet med advarsel og mulig eksklusjon.

6. Generalsekretæren planlegger turen, koordinerer og delegerer innkjøp, transport ol.

7. Minimum hvert 4. år skal arrangementet legges til Sørreisa, første gang i 1996, hvor innbudte promenenser vil kunne få observasjonsstatus på generalforsamlingen.

KONKURRANSE OG PREMIERING

P1. Konkurransene foregår fredag og lørdag med forberedelse torsdag og avslutning søndag.

2. Det offisielle program er fiske og kortspill (hund). Tilleggsøvelser, inntil tre, er opp til årets generalsekretær.

3. Vandrepokal: Årets meitemark

Poengskala:
A. Fiske: 10-8-6- osv
B. Kortspill: 10-8-6- osv
C. Tilleggsøvelser: 5-4-3- osv

Minuspoeng kan tildeles suverent av generalsekretæren i.h.t. ikke-formaliserte "bad behaviour" regler.

4. Øvrig premiering er opp til årets generalsekretær.

5. Offisiell resultatliste og premieutdeling skjer lørdag kveld på fjellet. Dersom vær eller andre tungtveiende grunner skulle tilsi det, kan alternativt sted og tid benyttes.

FORMALIA

1. Generalsekretær velges siste samlingsdag med varighet i påfølgende år, fram til neste tur.

2. Generalsekretær observerer og er suveren ved tvister.

3. Generalsekretær er referent. Det årlige referat fra turene skal sendes ordinære medlemmer, prøvemedlemmer, samt Sørreisa kommune ved kulturkontoret.

4. Stemmeregler:
Vedtektsendringer: Kvalifisert flertall.
Øvrige forslag: Simpelt flertall.
Generalsekretær har dobbeltstemme hvis likhet.

5. Inntak av sterke saker skal være høvelig.


Vedtatt 27.08.1994